Foktechnisch Reglement


STAMBOEKREGLEMENT VAN HET BELGISCH TINKER STAMBOEK.


HET NEDERLANDS STAMBOEK VOOR TINKERS IS OPGERICHT IN 1999

 
April 2002

Inleidende bepalingen


Artikel 1
Dit reglement neemt de terminologie over van de statuten en de daarop rustende reglementen van het Belgisch Tinker Stamboek en verstaat voorts onder:
Goedgekeurde hengst:
een hengst, die bij een Stamboekkeuring of keuring in beroep  is goedgekeurd voor dekking/inseminatie van merries.
Deknummer:
een genummerde aantekening van degene, die een goedgekeurde hengst bij een merrie heeft toegelaten of gebracht, betreffende een door die hengst verrichte dekking van die merrie.
Dekcertificaat: 
Een schriftelijke genummerde verklaring van de houder van een goedgekeurde hengst en de eigenaar van de merrie, waarop alle verrichtte dekkingen/ inseminaties worden vermeld (Dekcertificaat in bijlage).
Tinker: 
Een paard/pony die opgenomen is in het stamboek van het Belgisch Tinker Stamboek of in het stamboek van een andere erkende vereniging of organisatie voor Tinkers.

Erkende vereniging of organisatie voor Tinkers : 
Een vereniging of organisatie die erkend is volgens Beschikking 92/353/EEG*  voor het bijhouden of aanleggen van een stamboek voor het ras Tinker
Beschikking 92/353/EEG*  : Beschikking van de Commissie van 11 juni 1992 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van organisaties en verenigingen die stamboeken voor geregistreerde paardachtigen bijhouden of aanleggen.     

Artikel 1A
De reglementen van het Nederlands Stamboek voor Tinkers ( NSvT) zijn ook van toepassing op het Belgisch Tinker Stamboek  (BTS). De eisen van BTS mogen wel strenger zijn.
Stamboek, Veulenboek.
Artikel 2
De hoofd- en/of nevenafdeling van het stamboek van het Belgisch Tinker Stamboek wordt onderverdeeld in:
- een Stamboek Hoofdafdeling (SH) – klasse merries en klasse hengsten, een Stamboek Nevenafdeling (SN)
- een Veulenboek Hoofdafdeling (VH)
Inschrijving in Nevenafdeling, Veulenboek.
Artikel 3
Tot inschrijving in de Nevenafdeling kan alleen worden overgegaan na keuring.
Paarden ingeschreven in de Nevenafdeling kunnen niet overgaan naar de hoofdafdeling.


Stamboek paarden
Artikel 4
In het STAMBOEK HOOFDAFDELING (SH) worden opgenomen:
De paarden (merrie of hengst) waarvan
1.     de ouders gekend zijn en ingeschreven in de Hoofdafdeling of Nevenafdeling van het stamboek van BTS of van een andere erkende vereniging of organisatie voor Tinkers (bijlage 1)
en
2.    De voorwaarden vervuld zijn die vermeld zijn onder A) voor de merries en onder B) voor de hengsten.

In het STAMBOEK NEVENAFDELING (SN) worden opgenomen:
Paarden waarvan één of beide ouders niet ingeschreven zijn in de Nevenafdeling en die beoordeeld en goedgekeurd zijn door een erkend keurmeester van het ras tinker.
Paarden ingeschreven in een Nevenafdeling kunnen niet overgebracht worden naar de Hoofdafdeling.

A)    In het Stamboek Hoofdafdeling klasse merries kunnen  merries worden opgenomen:
a)    waarvan de afstamming  kan worden gestaafd door overlegging van: een Paardenpaspoort in het Veulenboek afgegeven door het Belgisch Tinker Stamboek of afgeleverd door een ander erkend stamboek voor het ras.
b)    Die tenminste drie jaar oud zijn.
c)    die vrij zijn van gebreken. Ten aanzien van erfelijke afwijkingen bij Tinkers in België zal gelet worden op de volgende afwijkingen:
i)    de mond (overbijter en onderbijter)
ii)    de knieën ( patella luxatie naar  lateraal, habitueel en stationair)
iii)    open fontanellen
iv)    extreem afwijkende beenstanden.
d)    die op driejarige leeftijd een stokmaat hebben van minimaal 135 cm en maximaal  170 cm.
e)    die als fokmateriaal geschikt zijn tot het verkrijgen en in stand houden van het type Tinker.
f)    die voldoen aan de rasbeschrijving van de Tinker in de ruimste zin van het woord:
Hoogte
Die op driejarige leeftijd een  stokmaat hebben van minimaal 135cm  en maximaal 170 cm.
De Tinkers worden gemeten van de schoft tot de grond, door een meetlat te gebruiken die voorzien is van een waterpas. De meting dient plaats te vinden op een harde horizontale ondergrond zonder hoefijzers gemeten. ( met hoefijzers dan wordt er 1 cm in mindering gebracht van de gemeten stokmaat)
Kleur
Bont gekleurd. Echter ook andere, bij pony‘s/ paarden, bekende kleuren zijn toegestaan.
Beharing
De beharing verandert naar gelang het seizoen.
Tijdens de winter een dikke beharing, die bescherming geeft tegen regen en kou, zodat de huid geheel droog blijft. De zomervacht is kort met een prachtige zijden glans.
De manen en de staart zijn gedurende het gehele jaar lang, recht of krullend en overvloedig.
Aan de onderbenen zit een dicht zijdeachtig behang.
Hoofd
Het hoofd heeft goede verhoudingen.
De oren staan rechtop en wijzen naar voren.
Het voorhoofd moet breed zijn met vrijmoedige intelligente ogen, gehele dan wel gedeeltelijke maanogen zijn toegestaan.
De tanden en de kaakstanden moeten correct zijn.
Voorbenen
De voorbenen zijn hard en gespierd. Ze moeten goed geplaatst zijn met een goede ligging van de schouder.
Achterbenen
De dijbenen moeten sterk en gespierd zijn met goed gevormde brede platte spronggewrichten, niet te hoekig maar ook niet te recht. Van achteren bekeken moet de Tinker niet te nauw en niet te wijd lopen.
Hoeven
De hoeven moeten hard zijn - niet kort, smal of dun.
Beweging
De bewegingen zijn actief en functioneel, waarbij elk gewricht voldoende goed gebruikt wordt.
Algemeen
Een essentieel kenmerk van de Tinker is zijn/haar goede karakter, robuustheid, rustige aard en uithoudingsvermogen.

B)    In het Stamboek Hoofdafdeling klasse hengsten kunnen hengsten worden opgenomen:
a)    waarvan de afstamming  kan worden gestaafd door overlegging van: een Paardenpaspoort in het Veulenboek door het Belgisch Tinker Stamboek of afgeleverd door een ander erkend stamboek van het ras.
b)    die in het jaar van aanbieden tenminste drie jaar worden en voor 1 juli van dat jaar drie jaar zijn geworden.
c)    die vrij zijn van gebreken.
d)    Ten aanzien van erfelijke afwijkingen bij Tinkers in België zal gelet worden op de volgende afwijkingen:
i)    de mond (overbijter en onderbijter)
ii)    de knieën ( patella luxatie naar  lateraal, habitueel en stationair)
iii)    cryptorchidie ( eenzijdig, tweezijdig en de grootte en de ligging van de testikels)
iv)    open fontanellen
v)    extreem afwijkende beenstanden.
e)    die op driejarige leeftijd een gemiddelde schofthoogte hebben van minimaal 135 cm en maximaal 170 cm.
f)    die als fokmateriaal geschikt zijn tot het verkrijgen en in stand houden van de Tinker.
g)   
i)    die voldoen aan voornoemde raskenmerken van de Tinker, zoals omschreven in art.4 A)f van dit reglement.. 
ii)    Bij de beoordeling  zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met niet slechts het exterieur, maar ook met de afstamming en de kwaliteit van de afstammelingen.
h)    die een afstammingsonderzoek door middel van DNA  hebben ondergaan.
i)    die een veterinaire keuring hebben ondergaan.     
j)    de in het stamboek opgenomen hengsten moeten worden beoordeeld op        afstammelingen in het jaar waarin de oudste afstammelingen drie jaar worden. Zie   richtlijn i, toegevoegd aan dit  stamboekreglement. Na een negatieve beoordeling worden zij niet meer ingeschreven als dekhengst.
k)    hengsten die in het stamboek zijn ingeschreven en bovendien in royale mate voldoen aan de eisen van de fokkerijstandaard kunnen in aanmerking komen voor het predikaat preferent.
l)    de aangeboden hengsten dienen aan een sperma-onderzoek te worden onderworpen in het eerste jaar van goedkeuring.
Artikel 4 a
Naast het voldoen aan de raskenmerken van het BTS en een veterinaire goedkeuring, moeten de hengsten ook voldoen aan een aantal sperma-eisen. Deze sperma-eisen zijn opgesteld in overleg met de Diergeneeskundige Faculteit in Merelbeke. De reden dat het BTS erg veel waarde hecht aan de spermakwaliteit van hun dekhengsten is het simpele feit dat een lage kwaliteit sperma kan duiden op een hoog inteelt percentage. Het sperma van door het BTS goedgekeurde hengsten moet voldoen aan de volgende eisen:
Cat. 1: 1500 106  of meer TNB gradatie Goed
Cat. 2: 1000 106  tot 1500 106   TNB gradatie Voldoende
Cat. 3: 500 106   tot 1000 106   TNB gradatie Matig
Cat. 4: Minder dan 500 106 TNB gradatie Onvoldoende, niet toegelaten voor de dekdienst."
(TNB: Totaal aantal Normaal Bewegende cellen.)
In uitzonderlijke gevallen kan na verkregen advies van de deskundigen van de Faculteit der Diergeneeskunde te Merelbeke een heronderzoek aangevraagd worden. Met name jonge, onervaren hengsten zouden hiervoor in aanmerking kunnen komen.
Het is het Bestuur toegestaan de behaalde onderzoeksresultaten te publiceren in het kwartaalblad “BTS”.
Artikel 4 b
Opgemerkt dient te worden dat de artikelen 4B g ii  t/m l en artikel 4a van dit reglement slechts van toepassing zijn op die hengsten die voor de dekdienst ingezet gaan worden en dan ook de naam goedgekeurde hengst krijgen. De overige hengsten krijgen de naam stamboekhengst.


Veulenboek
Artikel 5
In het VEULENBOEK HOOFDAFDELING (VH) worden opgenomen:
 Afstammelingen van goedgekeurde hengsten en merries ingeschreven in de hoofdafdeling/veulenboek hoofdafdeling of nevenafdeling.
Afstammelingen uit een verparing tussen een “Tinker” en een paard/pony van een andere erkende vereniging of organisatie met de voorkomende benamingen: “Irish Cob”, “Colored Cob”, “Gypsy Cob”, “Gypsy Vanner”, “Gypsy Horse” worden als “Tinker” ingeschreven met inachtneming van de gestelde criteria in Artikel 6.
De oorspronkelijke rasbenaming en het UELN-nummer van het paard/pony van het ingekruiste ras blijft behouden en wordt vermeld in het certificaat van oorsprong (= sectie II) van het EU-paspoort.

Artikel 6
De opname in het Veulenboek geschiedt met in acht neming van de volgende bepalingen:
Uiterlijk 5 dagen na de geboorte van het veulen zendt de eigenaar het dekcertificaat, hem door de eigenaar/houder van een voor dekking van merries goedgekeurde hengst verstrekt, volledig ingevuld aan het Stamboekkantoor van de Vereniging. In bijlage vindt u een voorbeeld van de dekcertificaten.
De penningmeester int de verschuldigde inschrijvingskosten.
Nadat de inschrijvingskosten zijn voldaan laat de secretaris het veulen controleren. De uitvoering hiervan gebeurt volgens een door het Bestuur van de Vereniging vastgestelde procedure.
Het chippen  van het veulen dient te gebeuren als volgt: De microchip mag slechts worden ingeplant door de identificeerder. De identificeerder is een dierenarts, erkend in de zin van artikel 4 van de Wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de dierengeneeskunde. De Minister bepaalt de bijkomende voorwaarden waaraan een erkende dierenarts moet voldoen om te kunnen opereren als identificeerder. Het identificatieattest wordt in meerdere exemplaren opgemaakt. Hij stuurt het identificatieattest binnen de 5 dagen naar de beheerder. Eén exemplaar wordt aan de eigenaar overhandigd en één exemplaar naar de Vereniging De vereniging incodeert de gegevens. De beheerder stuurt binnen de 10 werkdagen na ontvangst ervan een mutatiedocument naar de eigenaar.( KB 16 juni 2005, zie bijlage)
Dan wordt het veulen definitief ingeschreven in het veulenboek en wordt aan de eigenaar een paardenpaspoort toegestuurd, na betaling en na inlevering van de benodigde foto`s.
De veulens dienen in hun geboortejaar ter keuring worden voorgebracht aan de voet van de moeder. De veulens dienen voor keuring conform bovenstaande procedure voorzien te zijn van een transponder.
Een veulen met een aantoonbaar gebrek, maar afkomstig van een vader en een moeder uit de hoofdafdeling wordt ook geregistreerd. Het gebrek wordt vermeld in het paspoort.
Stamboek veulens na drie jaar
Artikel 7
In het Stamboek Hoofdafdeling worden de veulens opgenomen die ingeschreven zijn in het Veulenboek Hoofdafdeling en welke de leeftijd van drie jaar hebben bereikt en die voldoen aan de gestelde eisen van artikel 4 van dit Reglement.
Nevenafdeling
Artikel 8
In de Nevenafdeling kunnen worden opgenomen drie jarige en oudere paarden:
-die niet ingeschreven zijn in het stamboek van een andere volgens beschikking 92/353/EEG erkende vereniging
-die niet voldoen voor inschrijving in het stamboek hoofdafdeling
-welke vrij zijn van gebreken
-waarvan de hengsten, ruinen en merries op driejarige leeftijd of ouder, een schofthoogte hebben van minimaal 135 cm en maximaal 170 cm, zonder hoefijzers,
B.  Voorts gelden de omschrijvingen zoals weergegeven in artikel 4 letter c) t/m g)i van dit      reglement.
Goedgekeurde hengsten.
Artikel 11
Door het bestuur van de Vereniging wordt jaarlijks gekeken of er nieuwe Nevenafdelinghengsten kunnen worden ingeschreven als goedgekeurde Nevenafdelinghengst die voor de dekdienst gebruikt mogen worden. Dit is afhankelijk van de kwantiteit en kwaliteit van de aangeboden Stamboekhengsten. 
Artikel 12
Op advies van de foktechnische commissie kan het bestuur bepaalde beslissingen nemen over een bepaalde kwestie die niet in de reglementen staat geschreven. De foktechnische commissie moet schriftelijk onderbouwen waarom men deze beslissing nodig acht .  Dit zijn adviezen die op het gebied van de fokkerij moeten liggen. Het reglement moet dan aangepast worden volgens de beslissing.
 
Artikel 13
Gereserveerd. (Foktechnische commissie)
Artikel 14
Tot inschrijving in het Stamboek of Nevenafdeling zal niet worden overgegaan, voor dat de eigenaar het voor inschrijving verschuldigde bedrag aan de penningmeester van de Vereniging heeft voldaan.
Inschrijvingsgegevens
Artikel 16
Bij de voor inschrijving in het Stamboek of Nevenafdeling aan te bieden Tinkers, dienen de over te leggen bescheiden op naam te staan van de aanbieder/eigenaar.
Artikel 17
Bij inschrijving in het Stamboek of de Nevenafdeling zullen van iedere Tinker de volgende gegevens worden opgetekend:
a)    de unieke naam en levensnummer
b)    plaats, datum en jaar van inschrijving
c)    geslacht
d)    kleur, kentekenen en aftekeningen, de aftekening geschiedt d.m.v. een foto, zowel van de  linker als van de rechter zijde
e)    schofthoogte (stokmaat) zonder hoefijzers
f)    geboortejaar en zo mogelijk datum, van geboorte
g)    afstamming
h)    naam en woonplaats van de eigenaar
i)    naam en woonplaats van de fokker
j)    voor zover het merries betreft, welke veulens daaruit zijn geboren met de vermelding  van de vaders, evenals de eventuele primeringen van die afstammelingen
k)    bekroningen op stamboekkeuringen
l)    predikaten
m)    transpondernummer
n)    DNA- onderzoek

Voor de onder f. genoemde gegevens wordt opgemerkt dat de leeftijd welke is vermeld in reeds eerder afgegeven paspoorten en verklaringen gecontroleerd zal worden aan de hand van het bezien van de tanden.
Door een of twee deskundigen (inspecteurs en/of dierenartsen), zal door het tonen van de tanden de leeftijd worden vastgesteld.
Wanneer hierover geschillen ontstaan kan de eigenaar op eigen kosten een onderzoek laten instellen bij de Faculteit der Diergeneeskunde te Merelbeke.
 
Voor het onder letter n genoemde DNA onderzoek is dit alleen verplicht voor goedgekeurde Nevenafdelinghengsten en goedgekeurde Stamboekhengsten.
Wel zal ten behoeve van het afstammingsonderzoek DNA getrokken worden.
Voor het onder letter e genoemde is alleen van toepassing voor opname van  Stamboekmerries en hengsten.
Artikel 18
 Bij de inschrijving in het Nevenafdeling zullen de onder artikel 17 genoemde gegevens worden aangetekend met die beperking, dat uitsluitend de afstamming wordt aangegeven voor zover deze door de Vereniging wordt erkend.
Paardenpaspoort
Artikel 19
 Ten bewijze van inschrijving in het Stamboek zal een Paardenpaspoort, waarvan de modellen door het Bestuur worden vastgesteld en dat eigendom van de Vereniging blijft, aan de eigenaar van de Tinker in bewaring worden gegeven.
Het aanvragen van het paspoort geschiedt bij het secretariaat van het Stamboek, afdeling Stamboekkantoor.
Artikel 20
 Eigenaren van Tinkers die in het verleden als gevolg van een procedure fout geen Paardenpaspoort bij hun veulen ontvingen, kunnen desgewenst een aanvraag indienen bij het Bestuur van de Vereniging. Als het resultaat van het archiefonderzoek en het DNA-onderzoek positief verloopt, kan het Bestuur besluiten alsnog een Paardenpaspoort te verstrekken.

 
Geldigheid van het Paardenpaspoort
Artikel 21
a)    De eigenaar van een Tinker is diegene op wiens naam het paard staat ingeschreven in het stamboek. Eigendomsbewijzen dienen binnen de veertien dagen gemeld te worden aan het stamboek.
b)    Hij of zij, die het Paardenpaspoort onder zich heeft, is verplicht dit Paardenpaspoort aan het bestuur van de Vereniging te doen toekomen, nadat de Tinker door verkoop aan zijn eigendom is onttrokken. De dood van een dier moet gemeld worden d.m.v. het mutatiedocument. Het paspoort vergezelt het paard tot in het slachthuis of tot in het destructiebedrijf. De verantwoordelijke van het slachthuis of van het destructiebedrijf zendt de paspoorten naar de beheerder volgens de modaliteiten bepaald door de Minister. De beheerder bezorgt het paspoort aan de vereniging. ( KB van 16 juni 2005, zie bijlage).
c)    Bij toezending wegens verkoop dient nauwkeurig de naam en het adres van de koper te worden vermeld via een formulier voor verkoop dat ter beschikking is bij de vereniging (internet).
d)    Wanneer aan het gestelde in het tweede paragraaf b niet is voldaan, kan het bestuur het Paardenpaspoort nietig verklaren.
Inneming van Paardenpaspoorten Veulenboek of  Nevenafdeling-veulenboek.
Artikel 22
Bij opname in het Stamboek Hoofdafdeling of Nevenafdeling worden de Veulenboek Paspoort van de Tinker, respectievelijk het EU-paspoort van het paard/pony, ingenomen, bijgewerkt en daarna weer aan de eigenaar van het dier, in bewaring gegeven.
Artikel 23
De fokker is verantwoordelijk voor het verstrekken en melden van de juiste gegevens aan het Belgisch Tinker Stamboek. Het Belgisch Tinker Stamboek is verantwoordelijk voor het juist overnemen van de gegevens in het stamboek-gegevensbestand. Het BTS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verkeerd verstrekte/gemelde gegevens.
Inneming geboorteberichten
Artikel 24
 Bij de opname in het Veulenboek worden de geboorteberichten van de Tinkers, ingenomen, waarna deze tenminste gedurende vijf jaar in het archief van de Vereniging zullen worden bewaard.
Overschrijving op naam van koper
Artikel 25
Leden van de Vereniging dienen binnen één maand na aankoop te verzoeken de door hen aangekochte dieren op hun naam over te schrijven.
Artikel 26
Tot de in vorig artikel bedoelde overschrijving zal niet worden overgegaan, dan nadat het door de koper voor de overschrijving verschuldigde bedrag aan de Vereniging is voldaan.
Artikel 27
 Ten bewijze van de overschrijving geeft de Vereniging het Paardenpaspoort voorzien van overschrijving aan de koper in bewaring.


Afgeven van duplicaat dekbewijs en Paardenpaspoort
Artikel 28
 Wanneer het bestuur van de Vereniging op goede gronden aanneemt, dat een dekbewijs of Paardenpaspoort verloren is gegaan, zal dat bewijs nietig worden verklaard en een duplicaat dekbewijs of een duplicaat van het Paardenpaspoort aan de eigenaar van het dier in bewaring worden gegeven tegen te betalen kostenvergoeding.


Hengstenhouderij
Artikel 29
De Vereniging legt aan de hengstenhouder de verplichting op om een, op grond van artikel 30 vast te stellen bedrag per merrie, die door hun hengst of hengsten is gedekt, in de kas van de vereniging te storten voor 1 december van het lopende jaar.
De hengstenhouder, die niet voldoet aan het hiervoor bepaalde, kan door de Vereniging worden beboet.
De hengsten, waarvan de eigenaar of houder de te betalen afdracht weigert te voldoen, worden niet op naam van een ander overgeschreven en de veulens die door deze hengst nadien worden verwekt, worden niet in de Stamboeken van de Vereniging geregistreerd.
De overschrijving van deze dieren en de inschrijving of registratie van hun afstammelingen heeft niet plaats, voordat de achterstallige afdrachten zijn voldaan.
Artikel 30
 De Vereniging is bevoegd van geval tot geval, wanneer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, in de artikelen van dit reglement genoemde termijnen mogelijk te verlengen.
Artikel 31
De in dit reglement genoemde bedragen en vergoedingen zullen door het Bestuur van de Vereniging  jaarlijks worden verhoogd of verlaagd indien daar aanleiding toe bestaat.
DNA-onderzoek.
Artikel 32
De Vereniging kan de dieren onderwerpen aan een DNA-onderzoek.
Jaarlijks zullen bij wijze van steekproef minimaal 5 veulens op afstamming gecontroleerd worden.  De kosten hiervan zijn voor rekening van het Stamboek. Zie ook MB van 23 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen, artikel 16.
Artikel 33
 Indien bij de vaststelling van het DNA-onderzoek blijkt, dat deze niet overeenstemmen met de opgegeven afstamming, heeft de Vereniging het recht ten aanzien van de Tinker en zijn of haar afstammelingen:
de afstamming te wijzigen,
de inschrijving te wijzigen,
de inschrijving ongedaan te maken.
Wanneer in het stamboekreglement gesproken wordt over DNA-onderzoek geldt:
De afstamming van een Tinker kan worden gecontroleerd door middel van een DNA-onderzoek indien:
a.    beide ouders nog in leven zijn of dat het DNA-beeld van beide ouders bekend is,
b.    nog slechts één ouder in leven is of dat van slechts één ouder het DNA-beeld bekend is én
het DNA-beeld van beide ouders van het gestorven ouderdier vastgesteld is of nog kan worden, of
de DNA-beelden van drie directe nakomelingen (het te controleren dier niet inbegrepen) van het gestorven ouderdier en van hun vaders of moeders vastgesteld kan worden, of
de DNA-beeld van één der ouders van het gestorven ouderdier en dat van twee directe nakomelingen (het te controleren dier niet inbegrepen) met dat van hun vaders of moeders vastgesteld zijn of nog vastgesteld kunnen worden.

Artikel 34
Door het Bestuur van de Vereniging wordt voor wat betreft de fokkerij elke vorm van discriminatie afgewezen en zal een ieder gelijke behandeling dienen te krijgen.
Ook zal het Bestuur, wanneer sprake  is van discriminatie een onderzoek in stellen en zullen door het Bestuur de bepalingen van artikel 35 van kracht zijn.  
Discriminatie ten aanzien van de Tinkerpaarden en pony’s wordt gelijkgesteld met dien verstande dat ook de dieren een gelijke behandeling dienen te krijgen.
Ook hier is artikel 35 van dit reglement voor de fokker en/ of eigenaar van kracht.
Strafbepalingen.
Artikel 35
Het niet nakomen van, of het opzettelijk handelen in strijd met, dan wel valselijk voldoen aan, alsmede de poging om valselijk te voldoen aan enige verplichtingen bij dit reglement aan de leden van de Vereniging opgelegd, kan door het Bestuur worden bestraft.

Bijlage 1 
Erkende stamboeken voor Tinkers:                                             
-    Het Nederlands Stamboek voor Tinkers tevens Europees Moederstamboek
-    Het Zweeds Tinker Stamboek, dochter van het Nederlands Stamboek voor Tinkers