Statuten

Belgisch Tinker Stamboek “Vereniging zonder winstoogmerk”
Gentse Steenweg 161, 9160 Lokeren
Ondernemingsnummer 861.995.250
WIJZIGING VAN STATUTEN

De ondergetekenden,beslissen, overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, gewijzigd bij de wet van 2 mei 2002, om de statuten te wijzigen  als volgt:

HOOFDSTUK I : 
BENAMING – MAATSCHAPPELIJKE ZETEL – DOELSTELLINGEN
Art. 1.  De vereniging wordt opgericht  onder de benaming het “Belgisch Tinker Stamboek vzw”, afgekort “BTS “ . Ze wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd  Gentse Steenweg 161 9160 Lokeren, behorende tot het gerechtelijke arrondissement Dendermonde
Art. 3.  De vereniging heeft tot doel:
de genetische verbetering van de fokkerij van Tinker door:
*het bijhouden van de stamboeken van Tinker;
*het uitreiken van oorsprongscertificaten, het uitvaardigen van paspoorten;
*het verzamelen en interpreteren van gegevens over de identiteit, de productiviteit, de prestaties en de uiterlijke kenmerken van de fokdieren, van hun voorgeslacht, bloedverwanten en afstammelingen;
de aanmoediging en de verbetering van de fokkerij en het gebruik van Tinker.

Ze mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dat doel kunnen bevorderen. Ze kan in die zin ook maar alleen op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor ze werd opgericht.


Art. 4.  De vereniging kan, hetzij in vruchtgebruik, hetzij in eigendom, ieder onroerend goed bezitten dat voor het verwezenlijken van haar doelstellingen nodig is. Ze kan personeel aanwerven.

HOOFDSTUK II :  LEDEN
Art. 5.   De vereniging erkent werkende en toegetreden leden.
Toegetreden leden
Iedereen die een aanvraag richt tot de raad van bestuur en zich kwijt van zijn eventuele toetredingsrecht en de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage kan lid worden van de vereniging.
De aanvraag tot toetreding kan worden ingediend met een formulier dat een overzicht biedt van de plichten en de rechten van de leden.
De leden moeten bovendien jaarlijks voor 31 januari de lidmaatschapsbijdrage, vastgesteld door de algemene vergadering, betalen.
Werkende leden
Een werkend lid is een toegetreden lid dat minstens één fokpaard of ruin bezit dat onder zijn naam in het stamboek is ingeschreven en dat met stemrecht deel uitmaakt van de algemene vergadering van de vereniging.
Een persoon die door de algemene vergadering verkozen werd tot gecoöpteerd bestuurder, wordt eveneens als werkend lid beschouwd.
Het aantal werkende leden mag niet lager zijn dan vijf.
Tussen de leden mag niet gediscrimineerd worden.
Art. 6.  Door hun aansluiting verbinden de leden zich ertoe zich te schikken naar de statuten, de reglementen en de beslissingen van de organen van de vereniging.
Op de zetel van de vereniging wordt door de raad van bestuur een register van de werkende leden gehouden. Dat register vermeldt de voornaam, achternaam en woonplaats van de werkende leden of, als het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel. Bovendien moeten alle beslissingen over de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden door toedoen van de raad van bestuur worden ingeschreven binnen acht dagen nadat het lid van de beslissing op de hoogte gebracht is.
Alle werkende leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de werkende leden raadplegen, alsmede alle notulen en beslissingen van de algemene vergadering en van de raad van bestuur, evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging. Ze moeten hiertoe een schriftelijk verzoek richten aan de raad van bestuur met wie zij een datum en uur van de raadpleging van de documenten en stukken overeenkomen. Die afspraak kan niet worden verschoven.

Art. 7.  Elk lid mag op ieder ogenblik ontslag nemen uit de vereniging. De ontslagname van een werkend lid moet per aangetekende brief aan de raad van bestuur worden meegedeeld.
Elk lid wordt verondersteld uittredend te zijn als hij nalaat of weigert zijn jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage te betalen binnen de tijd die vastgelegd is in het reglement van inwendige orde.
Art. 8.  De leden mogen uit de vereniging worden gediskwalificeerd of uitgesloten.
De diskwalificatie is omschreven in het reglement van inwendige orde.
Een lid wordt uitgesloten:
bij misbruik of tekortkoming ten aanzien van de statuten of de bijzondere reglementen;
bij een veroordeling voor een overtreding van de wettelijke bepalingen over de verbetering van het paardenras.
De uitsluiting van een lid wordt door de algemene vergadering uitgesproken met een meerderheid van minstens twee derde van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.
Art. 9.   De uittredende of uitgesloten leden en de rechthebbenden van de overleden leden kunnen geen aanspraak maken op het maatschappelijke bezit van de vereniging en kunnen evenmin teruggave eisen van de door hen betaalde bijdragen.

HOOFDSTUK III  :  DE ALGEMENE VERGADERING
Art. 10 .  De algemene vergadering is samengesteld uit al de werkende leden.
Elk werkend lid beschikt over één stem. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een ander werkend lid, mits hij over een geschreven volmacht beschikt.
Elk lid kan slechts één enkel ander lid geldig vertegenwoordigen.
De algemene vergadering is het hoogste gezag van de vereniging.
Art. 11.  De volgende taken zijn voorbehouden aan de algemene  vergadering:
de wijziging van de statuten;   
de benoeming en afzetting van bestuurders;
de benoeming en afzetting van de controleurs en het bepalen van hun bezoldiging;
het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de controleurs;
de goedkeuring van de begroting en de rekeningen;
de goedkeuring van het reglement van inwendige orde;
de uitsluiting van werkende leden;
de ontbinding van de vereniging;
de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;
alle taken die vermeld zijn in de statuten.

Art. 12.  De bijeenkomst van de algemene statutaire vergadering heeft elk jaar voor 1 mei plaats op de zetel van de vereniging of op een andere plaats op een datum die de raad van bestuur vaststelt. Op die vergadering brengt de voorzitter verslag uit over de activiteiten van de vereniging gedurende het afgelopen jaar. De schatbewaarder brengt verslag uit over de financiële toestand. De controleurs brengen rapport uit over het beheer van de rekeningen van het afgelopen jaar.
Art. 13.  De uitnodigingen voor de algemene vergadering worden per brief verstuurd. Ze vermelden de dagorde, de plaats, de datum en het uur van de vergadering.
Ze worden naar de werkende leden gestuurd ten minste 14 dagen voor de datum van de vergadering, behalve als de raad van bestuur beslist dat het om dringende gevallen gaat.
Art. 14.  De raad van bestuur bepaalt de dagorde. Voorstellen voor de dagorde, ondertekend door ten minste een twintigste van de werkende leden, moeten op de dagorde worden geplaatst.
Art. 15.  De algemene vergadering mag slechts over de zaken beraadslagen die op de dagorde staan.
Art. 16.  Als ten minste de helft van de bestuurders erom verzoekt in een aangetekende brief aan de raad van bestuur, of als een vijfde van de werkende leden erom verzoekt in een aangetekende brief aan de voorzitter, moet een buitengewone algemene vergadering samengeroepen worden.
Die buitengewone vergadering moet binnen dertig dagen na de ontvangst van de aanvraag plaatsvinden.
Art. 17.  Behalve in bijzondere gevallen die door de wet bepaald zijn, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde werkende leden.
Art. 18.  De algemene vergadering benoemt elk jaar onder haar werkende leden en buiten de leden van de raad van bestuur twee controleurs om de jaarrekening, bijgehouden als debet-krediet boekhouding, en de balans te controleren. (zie artikel 11 – commissarissen versus controleurs)

HOOFDSTUK IV :  DE RAAD VAN BESTUUR
Art. 19.  De vereniging wordt beheerd door een raad van bestuur, die bestaat uit minstens 4 leden en maximaal 12 leden, gekozen op de volgende manier:
Er moet minstens één bestuurder minder zijn dan het aantal werkende leden waaruit de algemene vergadering is samengesteld. Bij 3 maal opeenvolgende afwezigheid zonder geldige reden op de bestuursvergadering betekent automatisch ontslag.

l. Onder de werkende leden worden door de algemene vergadering bij absolute meerderheid en bij geheime stemming minstens 3 bestuurders gekozen.
2. De gekozen bestuurders kunnen maximaal  twee personen voor coöptatie in de raad van bestuur voorstellen, gekozen binnen of buiten de vereniging. Die bestuurders worden bij gewone meerderheid en bij geheime stemming door de algemene vergadering gekozen.
Art. 20.   De raad van bestuur wordt om de drie jaar voor de helft hernieuwd.
De volgorde van vertrek van de rechtstreeks gekozen bestuurders zal voor de eerste maal bepaald worden bij lottrekking, de voorzitter uitgezonderd.
Art. 21.   De raad van bestuur kiest onder de bestuurders bij absolute meerderheid en bij geheime stemming een voorzitter en een ondervoorzitter.
De raad van bestuur wijst onder of buiten zijn leden een secretaris-schatbewaarder aan en erkent hem.
Art. 22.  De raad van bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte. De raad van bestuur handelt als college en beslist bij meerderheid. Alle bevoegdheden die bij deze statuten niet uitdrukkelijk worden toegekend aan de algemene vergadering worden toegekend aan de raad van bestuur.
Art. 23.  De raad van bestuur vergadert telkens als de voorzitter dat nodig acht. Op schriftelijk verzoek van ten minste twee leden van de raad moet de voorzitter de raad binnen twee weken samenroepen.
Art. 24.  De raad van bestuur benoemt onder de bestuurders de afgevaardigden bij de andere verenigingen.
Die afgevaardigden en hun plaatsvervangers worden bij gewone meerderheid van stemmen gekozen. Het mandaat van afgevaardigde eindigt op hetzelfde tijdstip als dat van bestuurder.

HOOFDSTUK V  :  ALGEMENE BEPALINGEN
Art. 25.  Van elke vergadering van de algemene vergadering, de raad van bestuur of een commissie wordt een verslag opgemaakt. Beslissingen die derden aanbelangen worden als een uittreksel uit het verslag van de vergadering naar hen gestuurd.
Art. 26.  De geheime stemming is verplicht als het gaat om de verkiezing van personen voor taken of betrekkingen of als het gaat om het nemen van beslissingen over een of meer personen. Bij staking van stemmen bij geheime stemming wordt het voorstel verworpen.
Art. 27.  De jaarlijkse ledenbijdrage wordt door de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur vastgesteld. De jaarlijkse ledenbijdrage mag niet meer bedragen dan 50 euro.
Art. 28. Op voorstel van de raad van bestuur kunnen vergoedingen voor leden van de algemene vergadering of commissies goedgekeurd worden door de algemene vergadering. De voorwaarden om die vergoedingen te verkrijgen, worden opgenomen in het reglement van inwendige orde.
Art. 29. Voor de wijziging van de huidige statuten of de ontbinding van het “Belgisch Tinker Stamboek vzw” zal de procedure, vastgelegd in de wet van 27 juni 1921,  gewijzigd bij de wet van 2 mei 2002, worden gevolgd.
In geval van ontbinding zal het vermogen door de algemene vergadering worden bezorgd aan een of meer verenigingen die vergelijkbare doelen als die van het “ Belgisch Tinker Stamboek vzw”  nastreven.
Het voorstel tot bestemming van de gegevens uit het stamboek, van de zoötechnische kenmerken en prestaties en van de fokwaardeschattingen en fokwaardebeoordelingen zal bij ontbinding vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan de bevoegde minister.
Art. 30.  De wet van 27 juni 1921, gewijzigd bij de wet van 2 mei 2002, betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen is van toepassing in elk geval dat niet in deze statuten is geregeld.
Vergadering raad van bestuur
En onmiddellijk zijn de beheerders in vergadering getreden en hebben benoemd, met éénparigheid van stemmen tot:
Erevoorzitter: Mevrouw Christine Scheers, wonende 2070 Zwijndrecht, Constant Van Goeystraat 39, geboren te Beveren, 05.04.1964
Voorzitter: De Heer Rony Bussens, wonende te 9160 Lokeren, Gentse Steenweg 161, geboren te Lokeren, 20.02.1946
Secretaris: Mevrouw Anna Jansen, wonende te 3920 Lommel, Overmaai 15, geboren te Nijmegen (Nederland), 09.10.1970
Penningmeester: De Heer Rudi Renaers, wonende te 3800 Sint-Truiden, Vliegveldlaan (BRU) 148, geboren te Sint-Truiden, 08.12.1961
1e ondervoorzitter: Mevrouw Xandra Scheers, wonende te 2070 Zwijndrecht, Constant Van Goeystraat 39, geboren te Sint-Niklaas, 18.01.1987
2e ondervoorzitter: De Heer De Schrijver Noël, wonende te 9160 Lokeren, Doorslaardorp 22, geboren te Deinze, 07.02.1954
Bestuurder, foktechnisch adviseur: De Heer Bert Swennen, wonende te 3830 Wellen, Kortessemstraat 35, geboren te Hasselt, 14.03.1977

Bestuurder, stamboekvoerder: Mevrouw Rita Verschelden, wonende te 9160 Lokeren, Gentse Steenweg 161, geboren te Lokeren, 06.04.1950
Bestuurder, controleur: De Heer Gerardus Van Ooijen, wonende te 3920 Lommel, Overmaai 15, geboren te Heusden (Nederland), 29.02.1968

Ontslagen en benoemingen op 04.02.2011
Ontslagen
Van Ooijen Gerardus, wonende te 3920 Lommel, Overmaai 15, geboren te Heusden (Nederland), 29.02.1968, rijksregister nr 68.02.29-511.61, als bestuurder
Verschelden Rita, wonende te 9160 Lokeren, Gentse Steenweg 161, geboren te Lokeren op 06.04.1950, rijksregister nr 50.04.06-048.74, als stamboekvoerder
Scheers Xandra, wonende te 2070 Zwijndrecht, Constant Van Goeystraat 39, geboren te Sint-Niklaas 18.01.1987, rijksregistger nr 87.01.18-272.52, als 1e ondervoorzitter
Jansen Anna, wonende te 3920 Lommel, Overmaai 15, geboren te Nijmegem (Nederland) 09.10.1970, rijksregister nr 70.10.09-492.02, als secretaris
Scheers Christine, wonende te 2070 Zwijndrecht, Constant Van Goeystraat 39, geboren te Beveren 05.04.1964, als erevoorzitter
Renaers Rudi, wonende te 3800 Sint-Truiden, Vliegveldlaan (BRU) 148, geboren te Sint-Truiden 08.12.1961, als penningmeester
Swennen Bert, wonende te 3830 Wellen, Kortessemstraat 35, geboren te Hasselt 14.03.1977, als bestuurder-foktechnisch adviseur
Benoemingen
Van Wichelen Sendy, wonende 9500 Geraardsbergen, Edingseweg 112. Geboren te Geraardsbergen 15.04.1977, rijksregister nr 77.04.15-397-22, als 1e ondervoorzitter
Eeman Diny, wonende 9500 Geraardsbergen, Edingseweg 112, geboren te Geraardsbergen 23.02.1990, rijksregister nr 90.02.23-432.06, als bestuurder
Verschelden Rita, wonende te 9160 Lokeren, Gentse Steenweg 161, geboren te Lokeren 06.04.1950, rijksregister nr 50.04.06-048.74, als secretaris-penningmeester-stamboekvoerder
Goven Peggy, wonende te 9185 Wachtebeke, Brandstraat 19, geboren te Sint-Niklaas 14.02.1978, rijksregister nr 78.02.14-198.64, als bestuurder


Dagelijks bestuur
Voorzitter: Rony Bussens
Secretaris: Rita Verschelden
Penningmeester: Rita Verschelden
Stamboekvoerder: Rita Verschelden
1e ondervoorzitter: Sendy Van Wichelen
2e ondervoorzitter: Noël De Schrijver
Bestuursleden: Diny Eeman en Peggy Goven

Akte der gemachtigden
De volmacht om geld van de vzw rekening af te halen of overschrijvingen te boeken met Argenta Online ligt bij Rita Verschelden.
Alle administratieve aangelegenheden en financiële verplichtingen worden eerst goedgekeurd door gans het bestuur.
Te Lokeren, 04.02.2011
De voorzitter Rony Bussens


Ontslagen en benoemingen beslist tijdens de algemene vergadering van 24.03.2012
Ontslagen
Vanwichelen Sendy, wonende 9500 Geraardsbergen, Edingseweg 112. Geboren te Geraardsbergen 15.04.1977, rijksregister nr 77.04.15-397-22, als 1e ondervoorzitter
Eeman Diny, wonende 9500 Geraardsbergen, Edingseweg 112, geboren te Geraardsbergen 23.02.1990, rijksregister nr 90.02.23-432.06, als bestuurder
Goven Peggy, wonende te 9185 Wachtebeke, Brandstraat 19, geboren te Sint-Niklaas 14.02.1978, rijksregister nr 78.02.14-198.64, als bestuurder
De Schrijver Noël, wonende te 9160 Lokeren, Doorslaardorp 22, geboren te Deinze, 07.02.1954, rijksregister nr 54.02.07-423.30, als 2e ondervoorzitter


Benoemingen
Van Geel Jelle, wonende 2430 Laakdal, Vossenberg 1, geboren te Geel, 02.11.1983, rijksregister nr 83.11.02-190.18, als bestuurder
Pijnenburg Mariëlle, wonende 9750 Zingem, Driesstraat 3, geboren te Boxtel (Nederland), 21.12.1990, rijksregister nr 90.12.21-632.33, als bestuurder
Dierickx Luc, wonende 9180 Moerbeke-Waas, Oostvaart 48, geboren te Grembergen, 11.12.1950, rijksregister nr 50.12.11-333.83, als bestuurder
Dagelijks bestuur
Voorzitter: Rony Bussens
Secretaris: Rita Verschelden
Penningmeester: Rita Verschelden
Stamboekvoerder: Rita Verschelden
Bestuurder: Jelle Van Geel, Luc Dierickx, Mariëlle Pijnenburg.

Te Lokeren, 12.11.2012


 

Belgisch Tinker Stamboek “Vereniging zonder winstoogmerk”
Gentse Steenweg 161, 9160 Lokeren


REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE


HOOFDSTUK I :  DOELSTELLINGEN VAN DE VERENIGING
1. Met het oog op de verbetering van het “Belgisch Tinker Stamboek vzw” heeft de vereniging als taak:
1.1. het bijhouden van het stamboek van Tinker: enkel de door de vereniging erkende en gecertificeerde stamboekdocumenten zijn officieel:
1.2. het uitvoeren van zoötechnische controles en het verzamelen en verspreiden van de bijbehorende gegevens;
1.3. het beoordelen van fokdieren met het oog op de toelating tot de voortplanting;
1.4. het organiseren van modelprijskampen en eventueel sportwedstrijden.
2. In het kader van de aanmoediging en de vervolmaking van de fokkerij van het “ Belgisch Tinker Stamboek vzw” mag de vereniging:
2.1. regionale en provinciale groeperingen vormen met het oog op het verbeteren van de vertegenwoordiging, alsmede van het contact met de leden;
    2.2. de vorming en de voorlichting van de leden organiseren of eraan meewerken;
2.3. elke schikking treffen die de fokkerij bevordert of afzetmogelijkheden schept voor de in het stamboek ingeschreven paarden;
    2.4. haar leden vertegenwoordigen in nationale of internationale organisaties;
    2.5. meewerken aan het behoud en eventueel de uitbating van de beste fokkernen;
    2.6. programma’s ontwikkelen en uitvoeren voor het behoud van het genetisch patrimonium
   
3. Misbruiken en fraude
De vereniging heeft als taak misbruiken en daden die de belangen van de vereniging schaden, op te sporen en te bestraffen.
4. Binnen de perken van haar bevoegdheden en haar financiële mogelijkheden zal de vereniging elke opdracht aanvaarden die haar wordt toevertrouwd door de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van het Departement Landbouw en Visserij.

HOOFDSTUK 2 :   DE LEDEN
1. Samenstelling van de algemene vergadering.
De algemene vergadering is samengesteld uit de werkende leden van de vereniging.
1.1    Eén enkele fokkerij mag slechts over één werkend lid in de algemene vergadering
beschikken
1.2    De gecoöpteerde bestuurders maken in de hoedanigheid van werkend lid deel uit van
de algemene vergadering.
2. Stemrecht
    2.1 De algemene vergadering
Enkel de werkende leden hebben stemrecht in de algemene vergadering van de vereniging.
In geval van verhindering mag een werkend lid zich laten vertegenwoordigen door een ander werkend lid, mits hij houder is van een geschreven volmacht. Een werkend lid mag slechts één enkel ander werkend lid vertegenwoordigen.
De algemene vergadering benoemt elk jaar onder haar werkende leden en buiten de leden van de raad van bestuur twee controleurs om de jaarrekening, bijgehouden als debet-krediet boekhouding, en de balans te controleren. (zie artikel 11statuten – commissarissen versus controleurs)
    2.2 Elk voorstel, ondertekend door een aantal leden dat gelijk is aan of groter dan een twintigste van het op de laatste jaarlijkse lijst voorkomende aantal, moet op de dagorde worden geplaatst.
3. Mandaten
Elk lid dat de voorwaarden, die hem toelieten een of meer mandaten te verkrijgen bij de raad van bestuur, niet meer vervult, is automatisch ontslagnemend. Dat lid wordt naargelang van het geval op de eerstvolgende vergadering van het orgaan dat belast is met de toekenning van de mandaten tot het einde van het mandaat vervangen.
4. Diskwalificatie en uitsluiting
Overeenkomstig artikel 8 van de statuten mogen de leden die zich niet schikken naar de administratieve en technische reglementen op grond van een ernstig vergrijp als vermeld in het voornoemde artikel van de statuten, worden gediskwalificeerd of eventueel uitgesloten.
Voor de raad van bestuur maatregelen treft in verband met diskwalificatie of uitsluiting, moet hij het betrokken lid uitnodigen om zijn verweermiddelen voor te stellen.
    4.1 De diskwalificatie bestaat uit een tijdelijke opheffing van de deelnemingsrechten voor ofwel een lid ofwel de paarden van een lid bij bepaalde activiteiten die de vereniging organiseert. Het recht op deelname aan de hengstenkeuring of de inschrijving van veulens kan echter niet worden ontnomen.
    Een gediskwalificeerd paard behoudt zijn identiteit en zijn stamboekdocumenten.
    De diskwalificatie wordt door de raad van bestuur bij absolute meerderheid van stemmen uitgesproken. Ze mag niet langer dan vijf jaar duren.
    4.2 De uitsluiting van een lid mag gepaard gaan met de diskwalificatie van de dieren.

HOOFSTUK 3 :    RAAD VAN BESTUUR
1. Het aantal rechtstreeks verkozen bestuurders wordt vastgesteld op minstens 4 leden en maximaal 12 leden.
De bestuurder die de hoedanigheid van werkend lid niet meer bezit, is automatisch ontslagnemend.
Elke bestuurder die ontslagnemend is voor het einde van zijn mandaat wordt op de eerstvolgende algemene vergadering vervangen door een ander lid dat het mandaat voleindigt.
De kandidaten voor de betrekking van bestuurder moeten een aangetekende brief sturen naar de voorzitter 30 dagen voor de algemene vergadering.
2. De voorzitter stuurt ten minste zeven dagen voor de datum van de vergadering een brief om de raad van bestuur samen te roepen.
3. De voorzitter zit de vergaderingen van de algemene vergadering en van de raad van bestuur voor.
4. In principe handelen enkel de voorzitter en de bijzonder gemandateerde leden in naam van de raad. Enkel de voorzitter heeft gezag ten aanzien van de secretaris-schatbewaarder.
De raad van bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte. De raad van bestuur handelt als college en beslist bij meerderheid. Alle bevoegdheden die bij de statuten  niet uitdrukkelijk worden toegekend aan de algemene vergadering worden toegekend aan de raad van bestuur.
5. Bevoegdheden
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid wat betreft het maatschappelijke beheer. Zo is de raad van bestuur onder andere gemachtigd om betalingen te eisen of te geven; elk roerend en onroerend goed in bewaring te geven of te nemen; elk roerend en onroerend goed te verwerven, te ruilen of te vervreemden (eventueel: zowel kosteloos als onder bezwarende titel), elk roerend en onroerend goed te huren of te verhuren, zelfs voor meer dan negen jaar; elke rijks- of privétoelage of bijdrage, elk legaat of elke gift te aanvaarden en te ontvangen, overeenkomsten en aannemingen te verstrekken en te sluiten, leningen aan te gaan met of zonder waarborg; alle vervangingen en borgstellingen te verstrekken en te aanvaarden, de onroerende goederen die aan de vereniging toebehoren te hypothekeren (eventueel met vermelding van de inbeslagname van de onroerende goederen); leningen en voorschotten na te gaan en uit te voeren, af te zien van alle rechten, zowel zakelijke rechten als de rechten die voortvloeien uit verplichtingen en de rechten van zakelijke of persoonlijke borgtochten; voor of na betaling opheffing te verlenen van elke bevoorrechte inschrijving of hypotheek, overschrijving van elk beslag of van andere belemmeringen; voor het gerecht te verschijnen als eiser of verweerder, elk vonnis te voltrekken of de uitvoering ervan te vorderen; tot een vergelijk te komen, schikkingen te treffen.
   
HOOFDSTUK 4 :  SECRETARIAAT
De raad van bestuur benoemt onder of buiten de bestuurders een secretaris-schatbewaarder van wie hij de vergoeding vaststelt.
De secretaris-schatbewaarder neemt deel aan de vergaderingen van de raad van bestuur, de commissies en de algemene vergadering, maar is enkel stemgerechtigd als hij bestuurder is.
Hij stelt de verslagen van de vergaderingen van de raad van bestuur en van de algemene vergadering op die hij samen met de voorzitter ondertekent.
Hij bezorgt een kopie van die verslagen aan de bestuurders en aan de ambtenaar van de bevoegde afdeling van het Departement Landbouw en Visserij.
Hij houdt op de maatschappelijke zetel een register van de leden bij, overeenkomstig artikel 10 van de wet van 27 juni 1921.
Lokeren, 30.10.2007