Keuring

Algemene informatie keuring
Het Belgisch Tinker Stamboek organiseert jaarlijks een Hengsten keuring, een Hengstenshow, een Jonge Hengsten keuring, 4 a 5 Reguliere keuringen en een Centrale keuring i.s.m. het Nederlands Stamboek voor Tinkers.
________________________________________________________

De Hengsten keuring is alleen voor hengsten vanaf 3 jaar en ouder. Tijdens deze keuring kunnen hengsten houders hun hengst laten beoordelen op exterieur en beweging. Aansluitend kan de hengst worden doorverwezen naar het röntgenologisch onderzoek van de sprong gewrichten en (achter) knie gewrichten. Als ook de uitslag van dit onderzoek positief is, dient alleen nog een fertiliteits-onderzoek te worden uitgevoerd. Als ook dat minimaal voldoende wordt geacht, kan het bestuur besluiten de hengst op te nemen in het hengstenboek en toestemming geven voor de dekdienst bij het NSvT/BTS Tijdens de Hengstenkeuring kunnen hengstenhouders hun hengst laten beoordelen op exterieur en beweging. De hengst dient een röntgenologisch onderzoek te laten verrichten van de sprong gewrichten en de achter knieën. Dit kan voor of na de hengsten keuring. Dit dient te gebeuren bij een PROK dierenarts. Het keuringsverslag/verklaring dierenarts dient binnen een maand na de keuring in het bezit te zijn van het stamboek. Indien deze minimaal voldoende wordt geacht, kan het bestuur besluiten de hengst op te nemen in het hengstenboek en toestemming geven voor de (voorlopige) dekdienst bij het Belgisch Tinker Stamboek.
Gestelde normen bij de röntgen:
- Het spronggewricht (spat) valt binnen de klasse: 0-2
- Osteochondrose (O.C.) in knie- of spronggewricht: A-B
De betreffende dierenarts dient hiervan een rapport op te maken met eventuele bemerkingen. Daarnaast dient de dierenarts ook de conclusie te formuleren: bijvoorbeeld "geen bezwaar voor de fokkerij".
Naar aanleiding van het besluit inzake de deklicentie genomen tijdens de ALV van 12 juni 2010 is het volgende van toepassing op de hengsten:
Hengsten die ter keuring worden aangeboden en in de leeftijd van 3 tot en met 4 jaar vallen, krijgen bij goedkeuring een "voorlopige" deklicentie. Deze hengsten dienen bij het bereiken van hun 5e levensjaar opnieuw te worden aangeboden voor de keuring. Worden zij ook hier goedgekeurd dan krijgen zij een definitieve deklicentie.
Hengsten die ter keuring worden aangeboden vanaf de leeftijd van 5 jaar en ouder, krijgen bij goedkeuring meteen een definitieve deklicentie.
_________________________________________________________

De hengstenshow daar mogen alle voor het NSvT/BTS goedgekeurde hengsten zich presenteren.
_________________________________________________________

Tijdens de jonge hengsten keuring mogen hengsten gepresenteerd worden vanaf 1 jaar tot de leeftijd van 3 jaar. Dit is reeds een goede oefening voor de hengsten keuring en daarnaast kunt u de ontwikkeling van uw hengst goed blijven volgen.
_________________________________________________________

Reguliere keuring. Deze is bestemd voor veulens, merries en ruinen.

Globale uitleg gang van zaken tijdens een keuring. Bij iedere keuring hoort een keuringscatalogus, hierin wordt nauwkeurig beschreven hoe de keuringsdag dient te verlopen.

Veterinaire bepalingen:
De aan een keuring deelnemende paarden, behalve de veulens, moeten tegen influenza en tenanus zijn ingeënt. De inentingen worden op het secretariaat gecontroleerd. Voor de influenza/tetanus entingen is het noodzakelijk dat er eerst een basisenting heeft plaatsgevonden. D.w.z. dat na de eerste enting een her-enting moet volgen tussen de 4e en de 6e week.
Alle paarden vanaf drie jaar worden voor aanvang van de keuring door de aanwezige dierenarts aangeboden voor een veterinaire keuring.
De eigenaren en/of begeleiders moeten toestaan dat hun dieren worden onderzocht. “Verdachte” paarden dienen op eerste aanzegging door of vanwege het bestuur het keuringsterrein te verlaten. Paarden die niet voldoen aan de veterinaire eisen (inclusief de inentingen), mogen niet deelnemen aan “de keuring aan de hand”.
Onderdeel van de veterinaire keuring is ook de leeftijd schatting aan de hand van de tanden van het paard.

Veulens mogen niet jonger dan 4 weken voor keuring worden aangeboden.

Meten en foto’s:
Van alle drie jaar en oudere Tinkers dient de stokmaat gemeten te worden. Dit is verplicht voor alle drie jaar en oudere Tinkers die nog niet eerder gemeten zijn.
Foto’s: Van elke Tinker (ook veulens, enters en twenters) wordt ter keuring foto’s gemaakt.

Transponders:
Alle Tinkers moeten voorzien zijn van een chip en paspoort.

Keuring aan de hand:
U kunt uw Tinker zelf voorbrengen of laten voorbrengen door de professionele voorbrengers van het Stamboek. Kledingvoorschrift bij het voorbrengen is: witte broek, witte blouse/overhemd met een zwarte of rode stropdas. Accessoires: longeerzweep en rammeldoosje.

Alle Tinkers die meedoen aan een keuring moeten voldoen aan de rasomschrijving die staat omschreven in de reglementen. De Stamboekjury zal hierop toezien.

Alvorens de Tinker wordt voorgebracht aan de jury, zal in de voorring, bij Tinkers die 3 jaar en ouder zijn, het type bepaald worden door de Fok Technische Commissie. De types die het Stamboek kent zijn Cob, Grai en Vanner.

De op de keuringsdag gepresenteerde paarden ontvangen van de Stamboekjury een eerste, tweede of derde premie. Drie jaar en oudere Tinkers, die een eerste premie ontvangen, krijgten tevens het sterpredikaat.

De primering werkt als volgt:
Tinkers uit alle rubrieken ontvangen van de jury een eerste, tweede of derde premie.
Tinkers die niet geprimeerd worden, kunnen wel opgenomen worden in het register voor Tinkers.
Paarden die niet voldoen aan de rasstandaard zoals gesteld in de reglementen worden niet opgenomen in het register/stamboek voor Tinkers. Zij komen in het Algemeen boek terecht.
De minimum stokmaat is 1.35 m en de maximum stokmaat is 1.70.

Tinkers die in aanmerking komen voor een premie worden na het keuren in de ring geprimeerd.

Veulens:
Veulens worden in de ring loslopend bij hun moeder gekeurd. Bij de primering/plaatsing van de veulens dienen het veulen aan de hand te worden gehouden naast de moeder.

De twee hoogstgeplaatste register- en stamboekveulens per rubriek met een 1e premie en de twee hoogstgeplaatste enters/twenters met een 1e premie dingen mee naar het Jeugdkampioenschap.

Tinkers van 3 jaar en ouder geprimeerd met een eerste premie op een keuring worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Centrale Keuring, waar per type een merrie en ruin kampioen kunnen worden.

Betaling

​Inschrijving verplicht tot betaling. Uitschrijven kan tot aan de sluitingsdatum vermelde op het inschrijfformulier van een desbetreffende keuring.

Na de sluitingsdatum worden geen inschrijfgelden gerestitueerd. (Indien het om ziekte, blessure etc. gaat, dient een verklaring van de dierenarts overlegd te worden. Aan de hand van deze verklaring kan het bestuur besluiten het inschrijfgeld te restitueren of u door te verwijzen naar een volgende keuring.)
Deelname aan een keuring geschiedt altijd op eigen risico. De locatie en het Belgisch Tinker Stamboek stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongelukken, beschadigingen e.d. welke de deelnemers, toeschouwers, materiaal enz. mochten overkomen.

Predikaten

​STER; het totaal puntenaantal is tenminste 210 en het puntenaantal voor type is minimaal 70.

MODEL; eerste premie ster en een herhaalde aanbieding aan de jury, waarbij het puntenaantal voor type tenminste 75 moet bedragen

PREFERENT; is het hoogst haalbare predikaat.

​Hengst; minimaal 15 nakomelingen van 3 jaar of ouder, waarvan er 9 een 1e premie hebben behaald en 6 een 2e premie. De preferent hengst moet minimaal 1 nakomeling hebben die een goedgekeurde dekhengst bij het Belgisch Tinker Stamboek is.

Merrie; de register- of stamboekmerrie moet minimaal 3 nakomelingen van 3 jaar of ouder hebben die minimaal een 1e premie hebben behaald.

Thuisopname

Een van onze paspoortconsulenten komt dan bij u thuis om het (de) veulen(s) op te nemen, DNA te trekken van de moeder en het veulen en een foto te nemen. U dient dit aan te vragen bij het stamboekkantoor.